Pelerini La Drum Cu Sufletul

Contract de prestări servicii

Partile contractante :
S.C. LA DRUM CU SUFLETUL SRL cu sediul in Ploiesti, Str. George Cosbuc Nr.13, cod unic inregistrare 42292814, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J29/341/2020, cont deschis la Banca Unicredit Bank Ploiesti II, RO72 BACX 0000 0019 9726 2001, reprezentata prin Adriana Elena Knippelberg, in calitate de Administrator, denumita in continuare PRESTATOR.
si
Nume si Prenume: ………………………………………………………C.I/B.I Seria …… Nr…. CNP: ………………………………. Adresa: oras: ………………………………Str ………………………..………………………………………………………………………… Tel. …………………………………., .numit in continuare CLIENT.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului este prestari servicii si organizare evenimente. Tematica si perioada: ………………………………………………………………… ………… …………………….   …………….. ………………………………., prezentate în oferta ce constituie anexa la prezentul contract.
II. TERMENI PRIVIND PLATA SERVICIILOR
Servicii contractate / numar de persoane: ……..
Preţul ……………/persoana, include transportul cu autocarul.
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI.
1. PRESTATORUL are obligaţia să furnizeze Clientului următoarele informaţii:
a) programul general al evenimentului, tematica si, daca este cazul unei deplasari, locul ce urmează să fie ocupat de Client în mijlocul de transport si un număr de telefon care să îi permită contactarea organizatorului.
2. Programul actiunii poate fi modificat de către organizator, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective, in functie de anumite situatii speciale. In cazul în care o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau PRESTATORUL constată că nu le va putea realiza din motive independente de el (conditii meteo, stare drumuri, loc inaccesibil temporar, intarzieri datorate unor evenimente neasteptate etc), să ofere Clientului alternative corespunzătoare în vederea realizarii scopului evenimentului (alte obiective de acelasi tip).
4. PRESTATORUL poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz,  dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de la furnizorii de servicii anexe (transport) sau grupul de participanți este mai mic de 40 de persoane, pentru a fi posibila realizarea evenimentului. 
5. PRESTATORUL este răspunzător pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Clientului/Clientilor;
b) cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici PRESTATORUL, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (întârzieri datorate traficului, conditiilor meteo, starii drumurilor, etc).
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
1. Clientul are obligatia de a cunoaste conditiile de participare la evenimentul la care face referire prezentul contract, de a cunoaste faptul ca evenimentul se desfasoara exclusiv in scopul mentionat, de relaxare si rugăciune, dezvoltare personala. Pentru anumite evenimente este inclusa drumetie, fiind responsabilitatea Clientului sa se asigure ca din punct de vedere fizic poate participa. In cazul in care evenimentul se desfasoara pe durata mai multor zile si este necesara cazare, PRESTATORUL va rezerva locuri pentru toti participantii, in special la manastiri sau, daca acest lucru nu este posibil, la pensiuni aflate in apropiere, pentru ca evenimentul si tematica propuse sa se desfasoare in conditii bune. Cazarea se va achita la fata locului, la furnizor. Conditiile de cazare sunt in general modeste, camerele pot fi de 2-3-4 persoane la pensiune si chiar mai multe persoane in camere la manastire, functie de oferta locala. Se tine cont de numarul de locuri de cazare al unitatii respective si de apropierea fata de obiectivele alese si de traseu. PRESTATORUL nu raspunde pentru conditiile de cazare.
2. In cazul în care Clientul nu poate să participe la eveniment acesta poate gasi inlocuitor si poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile serviciilor contractate, cu obligaţia de a anunţa în scris PRESTATORUL cu cel puţin 3 zile înaintea datei evenimentului. In acest caz, PRESTATORUL va rezilia contractul cu Clientul care cesionează contractul şi va încheia un alt contract cu noul Client. Clientul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
3. Pretul stabilit este valabil pentru un minim de 45 de participanti. In cazul in care nu se indeplineste aceasta conditie, pretul se poate majora cu 50-100 lei/persoana, functie de numarul de inscrieri, astfel incat sa se poata realiza evenimentul, Clientul fiind de acord la semnarea acestui contract. Daca grupul este foarte mic, pelerinajul se poate amana, anula, iar Clientul poate opta pentru rambursarea sumei sau pentru un alt pelerinaj. In cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu mai mult din motive intemeiate (costuri servicii transportator, neindeplinirea numarului minim de participanti pentru efectuarea evenimentului etc), Clientul poate opta pentru un alt program sau eveniment, sau poate rezilia contractul având dreptul la rambursarea de către PRESTATOR a sumelor plătite.

                                                                                               Contract servicii 2020
                                                                                                                   2 | Page
4. In cazurile menţionate in care evenimentul se anuleaza, Clientul are dreptul să solicite PRESTATORULUI returnarea sumelor achitate pentru servicii datorita neîndeplinirii prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care anularea s-a făcut din vina Cientului.
5. Clientul are dreptul să rezilieze în orice moment în totalitate sau în parte contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească PRESTATORUL pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Daca respectivul Client solicită schimbarea structurii oricăror servicii (perioada, tip de eveniment) aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor calculate la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
6. In cazul în care Clientul renunţă din vina sa la serviciile ce fac obiectul prezentului contract, el datorează PRESTATORULUI penalizări după cum urmează: 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 de zile înainte de data organizarii evenimentului sau pentru neprezentarea la program la ora si in locul stabilite. Nu se aplica penalitati in cazul in care Clientul gaseste un inlocuitor pentru a participa la eveniment, daca acesta este de acord cu preluarea Contractului si conditiile de desfasurare a evenimentului;
7. In cazul în care Clientul este nemulţumit de serviciile primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea serviciului contractat ce se va transmite prompt reprezentantului PRESTATORULUI care va acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării, in masura in care aceasta depinde de el. După terminarea evenimentului acestea nu pot fi identificate si remediate şi deci nu pot fi luate în considerare.
V. DISPOZIŢII FINALE
1. Este responsabilitatea Clientului incheierea unui contract de asigurare medicala si de bagaj, în baza condiţiilor de asigurare oferite de Societatile de Asigurare. PRESTATORUL este exonerat de orice problema medicala sau de alta natura, acest lucru intra in obligatiile Societatii de Asigurare cu care s-a incheiat asigurarea de calatorie si in obligatiile firmei transportatoare pentru serviciile de transport.
2. In cazul in care pentru realizarea programului este necesara cazare, PRESTATORUL se va ocupa de rezervare, dar nu este raspunzator de conditiile in care se realizeaza cazarea, fiind un serviciu asigurat de terti.
3. Pentru orice servicii ce includ deplasare, asezarea in autocar se face incepand cu bancheta a doua, in ordinea platii.
Prezentul contract a fost încheiat , astazi, ………………………, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR                                                                            
LA DRUM CU SUFLETUL SRL

Administrator

Nume si Prenume:
Adriana Knippelberg     

Semnatura:

………………………………..                                               

CLIENT

Am studiat si sunt de acord cu conditiile de participare

Nume, prenume:                                                                                              ………………………………                     

                                                                   Semnatura:

Insotitori:
1. Nume, prenume, Oras …………….   C.I. seria ….. nr. ……………………, tel…………………..
2. Nume, prenume, Oras …………….   C.I. seria ….. nr. ……………………, tel…………………..
3. Nume, prenume, Oras …………….   C.I. seria ….. nr. ……………………, tel…………………..

Shopping Cart